ENcontrol
Úspory - Pohodlí - Bezpečnost

EnControl

Česky English

Řešení pro majitele FVE a větrných elektráren

Majitelé svých zdrojů energie, kteří vlastní energii také spotřebovávají, často řeší problém, jak zajistit její maximální využití a tedy minimální nákupy z distribuční sítě. Jiní lidé zaze řeší problém, jak snížit nebo udržet hodnotu hlavního jističe při výskytu špiček, které by jej vypínaly. Další lidé zase řeší problém, jak celkovou spotřebu obejktu udržet v definovaném pásmu 1/4 hodinových limitů.

Pro tyto a podobné účely jsme vyvinuli zařízení ENcontrol Power Balancer (dále jen PBS), které prostřednictvím svých bezkonkurenčních funkcí, širokou sadou parametrů a snadností použití umožnuje potřebnou optimalizaci spotřeby elektřiny při současném respektování požadavků, zvyků a omezení daného zákazníka. Tuto technologii máme patentovanou.

Proč optimalizovat spotřebu vlastní energie, motivace využití ENcontrol Power Balancer

 • Maximalizace efektů Zelených bonusů tím, že v závislosti na aktuálním výkonu elektrárny se definované spotřebiče zapínají nebo vypínají. Tím lze maximalizovat vlastní spotřebu v objektu a minimalizovat odběr elektřiny z distribuční sítě
 • Snížení hodnoty hlavního jističe objektu a tedy snížení stálé platby za rezervovaný příkon
 • Vytvoření potřebné rezervy pro určité spotřebiče s definovanou spotřebou a předcházení výpadků jističe
 • Operativní snížení/zvýšení celkového odběru objektu


Řešení prvky ENcontrol

 • Jádro systému optimalizace představuje zařízení ENcontrol Power balancer - modul pro montáž na DIN lištu. Toto zařízení cyklicky měří celkový vstup do objektu a podle svého nastavení a aktuálního stavu toku energie spíná nebo reguluje spotřebiče.
 • PBS umožňuje ovládat jak spotřebiče vyvedené do rozvaděče (např. bojler), tak i pomocí rozšiřujících modulů v bezdrátové síti jakékoliv jiné elektrické spotřebiče i v konvenčních zásuvkách (např. mrazák, mačka, apod.).
 • Všechny spotřebiče mohou být řízeny jak skokově (zapnout/vypnout - především u motorických spotřebičů, například pračka), tak i plynule (plynulá regulace příkonu - u ohmických zátěží, například bojler).
 • Zařízení PBS může pomocí rozšiřujících modulů ovládat až teoretických 1000 spotřebičů.
 • PBS obsahuje radiový modul, takže softwarová aplikace může průběžně bezdrátovým způsobem získávat a ukládat měřená data o napětí, proudech, činných výkonech a dalších veličinách.
 • Veškerá nastavení (jak jednorázová, tak i průběžně měněná například na základě časového plánu) mohou být zasílána bez nutnosti jakékoliv kabeláže.
 • PBS lze napojit na přijímač nízkého tarifu nebo na jiný externí systém. Podle těchto získávaných signálů se algoritmus optimalizace může průběžně měnit, aby maximálně vyhovoval požadavkům daného zákazníka.
 • Power Balancer nabízíme ve více základních variantách:
  • SAP-PB3S3D2-DIN - Trojfázový optimalizér s výstupními relé s bilancováním buď celkového součtu fází pro případ, že registry elektroměru distribuční společnosti jsou plněny hodnotami znaménkového součtu všech fází nebo s bilancováním po jednotlivých fázích pro případ, že registry elektroměru distribuční společnosti jsou plněny hodnotami jednotlivých fází. První možnost je výhodná pro optimalizaci využití vlastní energie z trojfázové nebo jednofázové elektrárny u starších typů čtyřkvadrantových elektroměrů (osazených cca do roku 2011) a pro omezování velikosti hlavního jističe u klasických elektroměrů. V tomto případě například stálý výkon na jedné fázi +1kW, na druhé -1kW a na třetí 0kW nebude do registrů 1.8.0 a 2.8.0 elektroměru načítat žádné hodnoty.
   Druhá možnost je výhodná pro optimalizaci využití vlastní energie z trojfázové elektrárny u novějších typů čtyřkvadrantových elektroměrů (osazených cca od roku 2012), kdy je nutné balancovat každou fázi zvlášť. V tomto případě například stálý výkon na jedné fázi +1kW, na druhé -1kW a na třetí 0kW po dobu jedné hodiny napočte do obou registrů 1.8.0 a 2.8.0 elektroměru 1kWh.
   Zařízení je osazeno relé pro přímé spínání do 8A.
  • SAP-PB3T3D2-DIN - Trojfázový optimalizér s výstupními triaky s bilancováním buď celkového součtu fází nebo s bilancováním po jednotlivých fázích. Zařízení je osazeno interními triaky pro nepřímé spínání (pomocí stykačů) nebo regulaci (pomocí SSR relé).
  • SAP-PB1T3D2-DIN - Jednofázový optimalizér s výstupními triaky pro bilancování jedné fáze. Tato varianta se typicky využívá u jednofázových elektráren.

Výhody zařízení zařízení PBS oproti konkurenci

 • Nejširší sada parametrů řídicího algoritmu a ovládaných spotřebičů
  • Respektování omezení a potřeb daného zákazníka
  • Široké možnosti nastavení a změn řízení
 • Průběžné změny algoritmu
  • Časové (např. noc vs. den, víkend vs. všední dny)
  • V reakci na událost (např. při detekci změny tarifu)
 • Funkce měřiče, bezdrátové odečty
 • Integrace předpovědi počasí a tedy možnost dosahování dalších úspor kalkulací pravděpodobné výše spotřeby na následující hodiny a dny
 • Možnost vytvoření složitých řídících systémů za nízkou cenu

Rozšiřitelnost

 • Je-li třeba řídit více spotřebičů, používají se rozšiřující moduly na DIN lištu nebo do zásuvky.
 • Požaduje-li uživatel průběžné měření dat nebo průběžné (například časově řízené) změny algoritmu, může použít vlastní PC s připojeným radiovým modemem a instalovanou aplikací ENcontrol, nebo kompletní centrální jednotku ENcontrol. Použití centrální jednotky v jakékoliv variantě umožňuje:
  • Stahovat a ukládat měřená data v libovolné časové periodě (například sledovat po 10ti minutách proud a činnou práci celkového vstupu).
  • Nastavit časové plány spínání nebo regulace spotřebičů mimo algoritmus optimalizace (např. zapnout bojler ve 4 hod. nezávisle na aktuální bilanci objektu) nebo reagování na definované události.
  • Nastavit časové plány softwarového pozastavování běhu optimalizačního algoritmu.Jak se montuje


 • Modul se montuje standardním způsobem na DIN lištu. Měření elektrických veličin je ve většině případů zajištěno "protažením" vodičů vycházejících z hlavního domovního vypínače skrze měřící obvody. Pro fázi 1 je se výstup připojí do svorky L1_IN a výstup L1 do svorky L1_OUT. Analogicky pak fáze 2 a 3.
 • V případě použití měřících transformátorů proudu je zapojení na modulu shodné, pouze je nutné vždy spojit primární a sekundární vinutí na transformátoru ve svorce L1_IN, analogicky L2_IN a L3_IN.
 • Na DIN lištu se mohou namontovat případné rozšiřující moduly. Těm se pouze zapojí napájení z jekékoliv fáze a nijak se nepropojují se zařízením PBS. Vzájemně komunikují bezdrátově.
 • Do zásuvek před další řízené spotřebiče se mohou zasunout případné zásuvkové rozšiřující moduly. Napájí se přímo ze zásuvky a komunikují bezdrátově. Nijak se tedy nemusí propojovat.
 • Pro skokové řízení se za výstupy z PBS montují běžným způsobem příslušné stykače; pro plynulé řízení pak výkonové triaky.
 • Při potřebě detekovat změny terifů nebo signály z externího systému, se navíc montruje na DIN lištu 12V napájecí zdroj pro buzení detektorů.


Jak se nastavuje

 • Veškerá nastavení se provádí z aplikace ENcontrol, edice FULL. Tuto aplikaci je možné instalovat na jakékoliv PC. Pro komunikaci s PBS je pak potřeba připojený radiový modem. Alternativně je možné nastavení provádět z centrální jednotky ENcontrol, která obsahuje jak potřený software,tak i radiový modem. Pro účely on-line nastavování musí být centrální jednotka ENcontrol připojena do datové sítě; uživatel k ní pak přistupuje z webového prohlížeče.
 • V aplikaci musí být definovány MAC adresy PBS a všech případných rozšiřujících modulů. Důvodem je zajištění bezpečnosti v radiové síti. Bez znalosti příslušných adres není možné moduly nijak ovládat.
 • V případě použití měřících transformátorů proudu u měření je nutné nastavit příslušný přepočtový koeficient.
 • Ke všem řízeným spotřebičům může uživatel definovat následující paramtery:
  • Zahrnuto do optimalizace nebo nikoliv
  • Priorita pro zapnutí
  • Priorita pro vypnutí
  • Minimální doba zapnutí (např. u pračky nebo myčky je nutné zajistit doběh programu)
  • Maximální doba vypnutí (například u lednice nebo mrazáku je nutné zajistit, aby se včas zahájilo opětovné chlazení)
  • Průměrný příkon spotřebiče jako údaj sloužící pro výpočty v algoritmu optimalizace
  • Vynutit zapnutí, je-li algoritmus optimalizace pozastaven
  • Vynutit vypnutí, je-li algoritmus optimalizace pozastaven
  • Vynutit zapnutí pokud je detekován nízký tarif
  • Vynutit vypnutí pokud je detekován nízký tarif
  • Minimální doby zapnutí musí být dosaženo spojitě (např. pračka nebo stačí po částek (přírůstkově)?
  • Spotřebič je řízen skokově nebo plynule?
  • Číslo fáze, na kterou je spotřebič napojen

 • Pro různé scénáře může uživatel definovat následující parmetry optimalizačního algoritmu:
  • Scénář je aktivní
  • Jaké měřidlo je na vstupu (obvykle právě PBS)?
  • Jaké případné měřidlo je považováno za měřidlo na výstupu (může být měření FVE)
  • Požadovaný celkový výkon v součtu nebo po jednotlivých fázích (u Zelených bonusů obvykle 0W)
  • Tolerance výkonu (maximální povolená odchylka) v součtu nebo po jednotlivých fázích
  • Základní perioda algoritmu optimalizace
  • Má se případné měření výstupu od měření na vstupu odečítat?
  • Má se optimalizovat v součtu fází nebo po fázích?
  • Mají se z PBS zasílat do aplikace automaticky všechny změny stavu spotřebičů pro pozdější vyhodnocení?

 • Ruční zaslání požadovaného scénáře do PBS se provede kliknutím na tlačítko "Odeslat do PBS". Automatické zaslání zvoleného scénáře do PBS lze nastavit v modulu Časový plán nebo v modulu Reakce na události.


Účinnost

V dokumentu Vyhodnocení účinnosti je uveden příklad měření bilance rodinného domu s FVE 5KW při nasazení ENcontrol Power Balanceru.Další možnosti

 • Systém může být doplněn o GSM modem, prostřednictvím kterého je možné systém na dálku sledovat, ovládat a dostávat různá upozornění o nestandardních stavech.
 • Jsou možná jakákoliv další rozšíření a modifikace směrem ke zvyšování pohodlí, úspor a bezpečnosti - viz. také Řešení pro domácnosti.

Popis samostatného zařízení ENcontrol Power Balancer

Produktový list samostatného zařízení ENcontrol Power Balancer

Mohlo by Vás zajímat

Nabízíme různá řešení pro různé potřeby. Jste někým z následujících lidí?

Řešení pro správce budov, provozní ředitele, ... Řešení pro domácnosti - byty a rodinné domy Řešení pro majitele chat a chalup Řešení pro provozovatele fotovoltaických a větrných elektráren

Kontakty

Mobil: +420 739 500 517
Email: info@encontrol.cz